คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนะดา มรรคาเขต
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาสินี ราชภักดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรจิรา จันทรศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอานนท์ ปังหลีเส็น
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาริสา เดิมคลัง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฏฐพงศ์ คงบุญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายฮาดิษ มรรคาเขต
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทินรัตน์ หวานไข่
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายซัรวาอ์ สาแม
ตำแหน่ง : ฝ่ายนักเรียนสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย นิยม
ตำแหน่ง : ฝ่ายทะเบียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายธนภัทร แซ่ชิ้ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุกัยนี หมัดอาดัม
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอามีน๊ะ นิปะสิกิ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรสนี มรรคาเขค
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2