กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเสาวณีย์ ประกอยชัยชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 084-0695894

นายธีรพงศ์ สุขสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกมลทิพย์ คำทอง
ครูจ้าง