ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเสาวณีย์ ประกอยชัยชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรพงศ์ สุขสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวกมลทิพย์ คำทอง
ครูจ้าง