ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเสาวณีย์ ประกอยชัยชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายธีรพงศ์ สุขสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกมลทิพย์ คำทอง
ครูจ้าง