ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานแผนการพัฒนานวัฒกรรมการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 4
รหัสห้องมัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.09 MB 38057
data มัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 38059
รหัสห้องประถม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 38081
data ประถม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 38077
เอกสาร วิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยรูปแบบ On-hand Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 38384
วิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ On Hand Word Document ขนาดไฟล์ 412.5 KB 44755
แบบรายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 96.21 KB 48479
กำหนดมาตรฐานชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.08 KB 48590
เอกสารขอเบิกการเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 48249
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 98.69 KB 48600
ร่างบันทึกข้อตกลง-สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 94.73 KB 48190
คำสั่งโรงเรียน-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน-วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 39.85 KB 48558
บันทึกข้อความ-ขอรับการประเมิน-วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 324.92 KB 48361
วฐ.2 (แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 48419
หลักเกณฑ์วิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 48131
การสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 228.5 KB 49732
การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 49152
การจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.39 KB 48573
แบบรายงานผลโครงการ (ตามแผนปฏิบัติการปีงบ2563) Word Document ขนาดไฟล์ 95.79 KB 48442
แผนการปฏิบัติงานปี63 (โครงการต่างๆ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 48251
แผนการนิเทศการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 48321
อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 48424
อำนาจและหน้าที่ข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 48190
พรบ.คุ้มครองเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48246
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) (WORD) Word Document ขนาดไฟล์ 248.4 KB 48238
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 690.68 KB 48443
แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.56 KB 48116
DATA มัธยม ภาคเรียนที่ 2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 48085
แบบบันทึกการสังเกตุพฤติกรรมนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 276.57 KB 48257
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48379
โครงสร้างหลักสูตร ม.1 - 3 (2562) Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 48767
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ป.1 - 6 (2562) Word Document ขนาดไฟล์ 20.56 KB 48620
1.หลักสูตรภาษาไทย-ป.1-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 437.47 KB 58291
2.หลักสูตรคณิต-ป.-1-ม.3- สมบูรณ์.doc Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 75965
3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ป.1-ม.3 ฉบับสมบูรณ์.doc Word Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 111436
4.หลักสูตรสังคมศึกษา2-1-3.doc-ทุ่งนุ้ยปรับล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 144360
5.สุขศึกษาฯ-2561-สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 48934
6.หลักสูตรศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 48854
7.หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ-2561ปรับใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 324.17 KB 84005
8.หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-61 Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 71774
9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 55451
1 การศึกษารายกรณี Word Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48180
2 คู่มือครู การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (1) Word Document ขนาดไฟล์ 409.44 KB 48352
3 แบบฟอร์มรายงานการวิจัย(หน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 78.49 KB 48415
4 แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48173
5 แผนการนิเทศการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 402 KB 48330
6 แบบบันทึก Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 13.81 KB 48362
7 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 187.85 KB 48326
SAR การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 602.5 KB 48363
SAR ปฐมวัย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 473 KB 48286
เครื่องมือสอบ Onet วิทย์ เครื่องมือครู (เฉลย) ข้อสอบ O-net 58-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 48688
เครื่องมือสอบ Onet วิทย์ ข้อสอบO-net 58-60 สำหรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 48485
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาอังกฤษ ข้อสอบโอเน็ต61 48398
เครื่องมือสอบ Onet คณิต onet ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48198
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทยข้อสอบโอเน็ต ปี 2559-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 48495
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทยข้อสอบ o-net การเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 48101
เครื่องมือสอบ ภาษาไทยข้อสอบ O Net ป. 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 875.71 KB 48121
เครื่องมือสอบ Onet เขียนเรื่องจากภาพวันแม่แผ่นที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.84 KB 48489
เครื่องมือสอบ เขียนเรื่องจากภาพวันแม่แผ่นที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.83 KB 48223
เครื่องมือสอบ เขียนเรื่องจากภาพวันแม่แผ่นที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.19 KB 48411
เครื่องมือสอบ ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48151
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทย แบบทดสอบอัตนัย ป.6-25-ต.ค 48482
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 รูปแบบข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1000.51 KB 48658
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทย เฉลย-61-ป6-ปีการศึกษา-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 48164
ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.93 KB 48900
ฟอร์ม-แผนจัดการเรียนรู้-ลดเวลาเรียนฯ (ปรับปรุงใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 256 KB 48369
กำหนดการจัดการเรียนรูู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60.93 KB 48488
กำหนดการจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 257.64 KB 48455
กำหนดการจัดการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 34.61 KB 48478
กำหนดการจัดการเรียนรู้วิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 343.71 KB 48557
กำหนดการจัดการเรียนรู้คุณลักษระที่พึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.94 KB 48230
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 210.55 KB 48562
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 468.32 KB 48404
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 263.39 KB 48507
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 256.21 KB 48263
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 323.74 KB 48321
กำหนดการจัดการเรียนรูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 163.2 KB 48257
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 48384
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไขแล้ว 27 พค 59 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 48063
โครงการจัดการเรียนรู้สาระกิจกรรมเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 77.63 KB 48153
โครงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 127.44 KB 48270
โครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 84.96 KB 48342
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 123.42 KB 48321
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 95.24 KB 48400
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 177.38 KB 48326
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 127.67 KB 48585
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 106.77 KB 48344
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 137.58 KB 48323
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 108.79 KB 48215
logo โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 156.01 KB 48336
ฟอร์ม-แผนจัดการเรียนรู้-ลดเวลาเรียนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 48218
ฟอร์ม-แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48398
ID Plan แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 51114
3225 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.25 KB 48392
3225 แนบ 1 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 48267
3225 แนบ 2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48401
3225 แนบ 3 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 48328
3225 แนบ 4 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 48223
3225 แนบ 5 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 48461
3225 แนบ 6 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 48484
3225 แนบ 7 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 48219
3225 แนบ 8 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48311
3225 แนบ 9 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 48504
3225 แนบ 10 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 48335
ปพ5 ชั้น ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.84 MB 48147
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 867 KB 48329
โครงการรักษ์การอ่านส่งเสริมการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 827.5 KB 48302
โครงการห้องสวย Word Document ขนาดไฟล์ 820.5 KB 48233
โครงการพัฒนาระบบการส่งเด็เข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 835 KB 48291
มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 48224
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 48412
ประหน้าโครงการงบ 57 Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 48072
แบบฟอร์มโครงการงบ57 Word Document ขนาดไฟล์ 839.5 KB 48226
รูปแบบ SAR ตนเอง 54 Word Document ขนาดไฟล์ 358 KB 48277