ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กำหนดมาตรฐานชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.08 KB 9636
เอกสารขอเบิกการเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 9595
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 98.69 KB 9715
ร่างบันทึกข้อตกลง-สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 94.73 KB 10319
คำสั่งโรงเรียน-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน-วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 39.85 KB 14557
บันทึกข้อความ-ขอรับการประเมิน-วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 324.92 KB 14543
วฐ.2 (แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 14577
หลักเกณฑ์วิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 14511
การสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 228.5 KB 9868
การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 9727
การจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.39 KB 9799
แบบรายงานผลโครงการ (ตามแผนปฏิบัติการปีงบ2563) Word Document ขนาดไฟล์ 95.79 KB 23604
แผนการปฏิบัติงานปี63 (โครงการต่างๆ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 23377
แผนการนิเทศการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 23639
อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 23274
อำนาจและหน้าที่ข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 23279
พรบ.คุ้มครองเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 23254
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) (WORD) Word Document ขนาดไฟล์ 248.4 KB 23353
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 690.68 KB 23262
แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.56 KB 23647
DATA มัธยม ภาคเรียนที่ 2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 23444
แบบบันทึกการสังเกตุพฤติกรรมนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 276.57 KB 24855
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 25024
โครงสร้างหลักสูตร ม.1 - 3 (2562) Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 25836
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ป.1 - 6 (2562) Word Document ขนาดไฟล์ 20.56 KB 28705
1.หลักสูตรภาษาไทย-ป.1-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 437.47 KB 30489
2.หลักสูตรคณิต-ป.-1-ม.3- สมบูรณ์.doc Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 61295
3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ป.1-ม.3 ฉบับสมบูรณ์.doc Word Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 52627
4.หลักสูตรสังคมศึกษา2-1-3.doc-ทุ่งนุ้ยปรับล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 50649
5.สุขศึกษาฯ-2561-สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 27705
6.หลักสูตรศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 27442
7.หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ-2561ปรับใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 324.17 KB 30855
8.หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-61 Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 21408
9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 41317
1 การศึกษารายกรณี Word Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 24300
2 คู่มือครู การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (1) Word Document ขนาดไฟล์ 409.44 KB 24153
3 แบบฟอร์มรายงานการวิจัย(หน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 78.49 KB 24407
4 แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 24436
5 แผนการนิเทศการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 402 KB 24520
6 แบบบันทึก Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 13.81 KB 24158
7 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 187.85 KB 25370
SAR การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 602.5 KB 23937
SAR ปฐมวัย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 473 KB 23591
เครื่องมือสอบ Onet วิทย์ เครื่องมือครู (เฉลย) ข้อสอบ O-net 58-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 32069
เครื่องมือสอบ Onet วิทย์ ข้อสอบO-net 58-60 สำหรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 26553
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาอังกฤษ ข้อสอบโอเน็ต61 23501
เครื่องมือสอบ Onet คณิต onet ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 24747
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทยข้อสอบโอเน็ต ปี 2559-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 23534
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทยข้อสอบ o-net การเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 23581
เครื่องมือสอบ ภาษาไทยข้อสอบ O Net ป. 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 875.71 KB 23443
เครื่องมือสอบ Onet เขียนเรื่องจากภาพวันแม่แผ่นที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.84 KB 23380
เครื่องมือสอบ เขียนเรื่องจากภาพวันแม่แผ่นที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.83 KB 23376
เครื่องมือสอบ เขียนเรื่องจากภาพวันแม่แผ่นที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.19 KB 23377
เครื่องมือสอบ ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 23387
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทย แบบทดสอบอัตนัย ป.6-25-ต.ค 23421
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 รูปแบบข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1000.51 KB 24263
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทย เฉลย-61-ป6-ปีการศึกษา-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 23364
ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.93 KB 24857
ฟอร์ม-แผนจัดการเรียนรู้-ลดเวลาเรียนฯ (ปรับปรุงใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 256 KB 24070
กำหนดการจัดการเรียนรูู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60.93 KB 24059
กำหนดการจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 257.64 KB 24995
กำหนดการจัดการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 34.61 KB 23913
กำหนดการจัดการเรียนรู้วิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 343.71 KB 24813
กำหนดการจัดการเรียนรู้คุณลักษระที่พึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.94 KB 23887
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 210.55 KB 23945
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 468.32 KB 24368
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 263.39 KB 23901
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 256.21 KB 24162
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 323.74 KB 24688
กำหนดการจัดการเรียนรูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 163.2 KB 24470
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 24283
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไขแล้ว 27 พค 59 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 23409
โครงการจัดการเรียนรู้สาระกิจกรรมเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 77.63 KB 23586
โครงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 127.44 KB 23877
โครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 84.96 KB 23633
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 123.42 KB 23589
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 95.24 KB 23575
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 177.38 KB 24256
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 127.67 KB 24149
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 106.77 KB 23751
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 137.58 KB 23977
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 108.79 KB 23901
logo โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 156.01 KB 23351
ฟอร์ม-แผนจัดการเรียนรู้-ลดเวลาเรียนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 23783
ฟอร์ม-แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 23754
ID Plan แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 26956
3225 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.25 KB 23298
3225 แนบ 1 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 23285
3225 แนบ 2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 23541
3225 แนบ 3 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 23349
3225 แนบ 4 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 23302
3225 แนบ 5 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 23316
3225 แนบ 6 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 23317
3225 แนบ 7 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 23314
3225 แนบ 8 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 23324
3225 แนบ 9 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 23315
3225 แนบ 10 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 23325
ปพ5 ชั้น ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.84 MB 23758
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 867 KB 24884
โครงการรักษ์การอ่านส่งเสริมการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 827.5 KB 24405
โครงการห้องสวย Word Document ขนาดไฟล์ 820.5 KB 28001
โครงการพัฒนาระบบการส่งเด็เข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 835 KB 24079
มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 23724
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 23668
ประหน้าโครงการงบ 57 Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 23520
แบบฟอร์มโครงการงบ57 Word Document ขนาดไฟล์ 839.5 KB 23599
รูปแบบ SAR ตนเอง 54 Word Document ขนาดไฟล์ 358 KB 24689