กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธีรพงศ์ สุขสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสุณีย์ ปังหลีเส็น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายอาซีด หมัดอะดัม
พนักงานราชการ