ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรพงศ์ สุขสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุณีย์ ปังหลีเส็น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายอาซีด หมัดอะดัม
พนักงานราชการ