ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนฤมล จันทร์สว่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวณีย์ ประกอบชัยชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางจินตนา คงหวังดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวมาเรียม สนละ
เจ้าหน้าที่ ICT