กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเสาวณีย์ ประกอบชัยชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางจินตนา คงหวังดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวมาเรียม สนละ
เจ้าหน้าที่ ICT
เบอร์โทร : 080 - 709 - 7125
อีเมล์ : lovegullzoom@gmail.com