ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรออัน เหมสลาหมาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอัจฉรา ศรีนคร
ครู คศ.3

นางสาวซัลมา ตามาต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวกมลทิพย์ คำทอง
ครูจ้าง