กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรออัน เหมสลาหมาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางอัจฉรา ศรีนคร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 086-2856891

นางสาวซัลมา ตามาต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกมลทิพย์ คำทอง
ครูจ้าง