กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจริญญา อุสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 086-9586366

นายชินกฤต ตันสตูล