ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจริญญา อุสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสนิท นันทรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวมาเรียม สนละ
เจ้าหน้าที่ ICT