ข่าวประชาสัมพันธ์
การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และหรือสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ (อ่าน 68) 28 ก.ย. 64
เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 86) 04 ส.ค. 64
ประกาศขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ครั้งที่ 2 (อ่าน 67) 16 ก.ค. 64
ประกาศขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand (อ่าน 94) 01 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 96) 22 มิ.ย. 64
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดเรียน (อ่าน 186) 12 พ.ค. 64
กิจกรรมมัคุเทศก์น้อย นำเที่ยวอุธยานธรณีสตูล (อ่าน 3561) 26 ส.ค. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ (อ่าน 3595) 19 ส.ค. 63
พรบ.คุ้มครองเด็ก (อ่าน 3047) 13 ส.ค. 63
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน (อ่าน 3813) 17 ก.ค. 63
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง ในระดับชั้นประถมรบกวนครูประจำชั้นสัมภาษณ์นักเรียนรายบุคคล (อ่าน 3753) 16 ก.ค. 63
แบบประเมินพหุปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (อ่าน 3539) 16 ก.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 4369) 02 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาค ก. (อ่าน 4255) 01 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 4319) 29 ก.พ. 59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 4260) 19 ก.พ. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 4310) 19 ก.พ. 59
โครงการปฏิธานความดีปีมหามงคล http://panithand.com (อ่าน 4785) 08 ธ.ค. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรมวันอาซูรออฺตามประเพณีท้องถิ่นศาสนาอิสลาม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 3757) 02 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Glow/Bros ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ระหว่างวันท (อ่าน 3837) 02 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (อ่าน 3764) 02 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรม English Camp วันที่ 3 - 6 ส.ค. 2558 (อ่าน 3916) 27 ก.ค. 58
ประชุมผู้ปกครอง 27 พ.ค.2558 ชั้น อ.1 - ป.5 และวันที่ 28 พ.ค.2558 ป.6 - ม.3 (อ่าน 3814) 27 พ.ค. 58