ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย  "มิตรภาพที่ 49"          ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย  "มิตรภาพที่ 49"  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11  ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล  มีเนื้อที่  ประมาณ ๗๓ ไร่ ๓  งาน  ๓๗ ตารางวา  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙   ได้เปิดทำการสอน    เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙  สร้างด้วยงบประมาณของทางราชการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๔๙๗ ได้รับงบประมาณซ่อมเพิ่มเติมพื้นที่าคอนกรีตใส่เพดาน 
          ปีงบประมาณ ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณอีก ๑๕,๐๐๐ บาท ได้ซ่อมแซมเพดาน   ฝาหนัง  หลังคา พื้น  และส่วนอื่นๆ ที่ชำรุด ในงบประมาณ ๒๕๑๐ ได้รับทุนมูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย - อเมริกา  สร้างอาคารใหม่ ขนาด ๒ ห้องเรียน  เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๑๑  ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง  ต่อเติมอาคารเรียนมิครภาพอีก ๒ ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท
          ในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒ มูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย - อเมริกา  ได้ทำพิธีมอบอาคารเรียน โดยการนำของ พลโทสายหยุด  เกิดผล ผู้มอบ นายชำนาญ พันธ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผู้รับมอบ ทางโรงเรียนจึงได้ย้ายนักเรียนจากอาคารเรียนเก่าซึ่งชำรุดมากแล้ว มาเรียนที่อาคาร "มตรภาพที่๔๙"
          ในปีการศึกษา ๒๕๑๓  ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  และในปีงบประมาณ ๒๕๑๓  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่  แบบ ป.๑ ข. อีก ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐  บาท
          ในปีงบประมาณ  ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่อีก ๑ หลัง แบบ ป.๑ ข. จำนวน ๔ ห้องเรียน  เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท บ้านพักครู ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐  บาท โรงฝึกงาน ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท    
          ในปีงบประมาณ  ๒๕๑๖  ได้ต่อเติมอาคารเรียนอีก ๕  หลังเรียน  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
          ในปีงบประมาณ ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณซ่อมอาคารเรียน ๕๐,๐๐๐  บาท งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ ๑๐,๐๐๐ บาท
          ในปีงบประมาณ ๒๕๓๑  ได้รับจัดสรรค์งบประมาณจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ข. จำนวน ๒ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒๗๙,๙๐๐ บาทสร้างอาคารเอนกประสงค์ (แบบ ส.ปช. ๒๐๓)  ขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาด ๒๐ x ๒๕ เมตร
          ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๒ ห้องเรียน นักเรียน ๔๖ คน
          ปีการฅศึกษา ๒๕๔๔ ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
          ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม