คณะผู้บริหาร

นายรักชาติ ข้างแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 074797080
อีเมล์ : khangkaeo@tungnui49.ac.th