ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
1) 9-10 กันยายน 2563 สำหรับนักเรียนชั้น อ.2 - ป.6
2) 9-11 กันยายน 2563 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 - 3
ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" งานวัดผลและประเมินผล
13 พ.ค. 59 แจกอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
26 พ.ย. 58 ทัศนศึกษา จ.ตรัง นักเรียนชั้นอุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 26 พ.ย. 2558
โรงงานผลิตปลากระป๋องปุ้มปุ้ย/โรงงานแปลนครีเอชั่น/แต่งกายด้วยชุดพละ นางเยาวเร๊าะ สตอหลง ผู้รับผิดชอบโครงการ
20 พ.ย. 58 ทัศนศึกษา จ.สงขลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 20 พ.ย. 2558
นางเสาวณีย์ ประกอบชัยชนะ ผู้รับผิดชอบโครงการ
16 พ.ย. 58 ถึง 18 พ.ย. 58 ทัศนศึกษา จ.ระนอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ย. 2558
จ.ระนอง แต่งกายด้วยชุดส้ม To be number one / ชุดพละ นางจริญญา อุสา ผู้รับผิดชอบโครงการ
08 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Glow/Bros ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"
06 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"
05 พ.ย. 58 จัดกิจกกรรมวันอาซูรออฺ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"
02 พ.ย. 58 แจกอุปกรณ์การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"