คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหยอ หมัดอาดัม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางออเดียะ แสงนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา ศรีนคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี จันทร์คง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุษมาน มรรคาเขต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายมอฮัมหมัดสะอาด มรรคาเขต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสมาแอน หมาดจามัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แก้วขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรักชาติ ข้างแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์ ขาวทอง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ลีลาพิทักษ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท นันทรัตน์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ แสงหยัง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางแดง หวันสมัน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส มรรคาเขต
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
ผู้แทนจาก : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย