ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์ ขาวทอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสมาแอล สะหมัดหานาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท นันทรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไซนาอำซ๊ะ แสงนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาสีด เทศอาเส็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมาเล็ก แปะโพระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายหมัดอาหลี หมัดอาดำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา คำทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แก้วขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายยะหยา มรรคาเขต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายหยอ หมัดอาดัม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม โหย๊ะหมาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอิ่มกมล บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายลำพูน กอลศาสนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ โต๊ะหวันหลง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ