ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" ให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาและก้าวสู่มาตรฐานสากล ภายใต้สีเขียว และไร้ขีดจำกัด (Green  and  Wireless  School) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น เอกลักณณ์ไทย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ภายในปี 2561


ปรัชญา
วิชาการนำ กิจกรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย