วิสัยทัศน์ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

         “บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สู่มาตรฐานสากล  ภายใต้สีเขียว  และไร้ขีดจำกัด (Green  and   Wireless Campus) บนพื้นฐานวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น เอกลักษณ์ไทย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ภายในปี 2565”

เอกลักษณ์            

        “บรรยากาศน่าอยู่   ผู้คนน่ารัก”


อัตลักษณ์                       

         “ไหว้งาม   สลามเด่น”