กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธีรพงศ์ สุขสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2