ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสนิท นันทรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีรพงศ์ สุขสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางนฤมล จันทร์สว่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0