ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายรักชาติ ข้างแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสนิท นันทรัตน์
ครู คศ.2

นางนฤมล จันทร์สว่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางเยาวเร๊าะ สตอหลง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางนิพา หลงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางเสาวณีย์ ประกอบชัยชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางจริญญา อุสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางอัจฉรา ศรีนคร
ครู คศ.3

นายธีรพงศ์ สุขสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางจินตนา คงหวังดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางฝะริดา ลัสมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรออัน เหมสลาหมาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสุณีย์ ปังหลีเส็น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายเหมะศักดิ์ หวันจิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางนุจรี เส้งขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสอลีฮะ ตาเดอิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวซัลมา ตามาต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายอาซีด หมัดอะดัม
พนักงานราชการ

นางสาวมาเรียม สนละ
เจ้าหน้าที่ ICT

นางสาวสุไลยา หมู่เก็ม
ธุรการโรงเรียน

นางสาวกมลทิพย์ คำทอง
ครูจ้าง

นายอุสมาน เทศอาเส็น
นักการภารโรง