ทำเนียบบุคลากร

นายรักชาติ ข้างแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเยาวเร๊าะ สตอหลง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางนิพา หลงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางเสาวณีย์ ประกอบชัยชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางจริญญา อุสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางอัจฉรา ศรีนคร
ครู คศ.3

นายธีรพงศ์ สุขสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางจินตนา คงหวังดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางฝะริดา ลัสมาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรออัน เหมสลาหมาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุณีย์ ปังหลีเส็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายเหมะศักดิ์ หวันจิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนุจรี เส้งขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสอลีฮะ ตาเดอิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนิศานาถ สัณฐมิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวซัลมา ตามาต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอาซีด หมัดอะดัม
พนักงานราชการ

นางสาวมาเรียม สนละ
เจ้าหน้าที่ ICT

นางสาวสุไลยา หมู่เก็ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลทิพย์ คำทอง
ครูจ้าง

นายอุสมาน เทศอาเส็น
นักการภารโรง

ชินกฤต ตันสตูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2