ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนุจรี เส้งขาว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสอลีฮะ ตาเดอิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางอัจฉรา ศรีนคร
ครู คศ.3