ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเหมะศักดิ์ หวันจิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนิพา หลงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2