กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเหมะศักดิ์ หวันจิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนิพา หลงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2