ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายรักชาติ ข้างแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 074797080
อีเมล์ : khangkaeo@tungnui49.ac.th