ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
                1.ดำเนินการตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้

-บริหารงานวิชาการ

-บริหารงานบุคลากร

-บริหารงบประมาณ

-บริหารงานทั่วไป

2.จัดตั้งงบประมาณ/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

3.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

4.ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ

5.กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ

6.ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

7.จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

8.ส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างความสัมพันธ์


เป้าหมาย


ด้านผู้เรียน

1.นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นอนุบาล 2 มีความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ร้องละ 100

2.นักเรียนชั้นอนุบาล 1 มีทักษะการเขียนเส้น ลีลา วาดภาพ และจับดินสอได้ถูกวิธี ร้อยละ 100

3.นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เขียนพยัญชนะ สระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 100

4.นักเรียนชั้นอนุบาล 2 อ่านแจกลูกและเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ร้อยละ 100

5.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน

6.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน

7.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 85

8.นักเรียนมีบุคลิกภาพที่สำคัญ 8 ด้าน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 ดังนี้

-  สุขนิสัย

-   ลักษณะนิสัย