นโยบาย / พันธกิจ / กลยุทธ์
นโยบาย / พันธกิจ / กลยุทธ์
พันธกิจ
1. จัดทำและดำเนินการตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา  4  ด้าน
1) กลุ่มงานวิชาการ
2) กลุ่มงานบุคลากร
3) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
4) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. จัดตั้งงบประมาณ/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติ
5. กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ
6. ระดมทรัพยากร  ปกครอง  ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. ส่งเสริมความเข้มแข็ง  และสร้างความสัมพันธ์
 

นโยบาย

1. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 มีทักษะการฟัง และทักษะการพูดภาษาไทยได้ชัดเจน
2. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 มีทักษะการเขียนเส้น ลีลา วาดภาพ  และจับดินสอได้ถูกวิธี
3. นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เขียนพยัญชนะ สระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
4. นักเรียนชั้นอนุบาล 3 อ่านแจกลูกและการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อ่านออกและเขียนได้ทุกคน
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  อ่านคล่องและเขียนคล่องทุกคน
7. ตรวจสุขภาพและประกันชีวิตฟรีทุกคน
8. เน้นทักษะภาษา 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ มาลายูและญี่ปุ่น)
9. เรียนรู้บูรณาการผ่านการท่องเที่ยวเมืองหลวงประเทศไทย/ปริมณฑล
10. เรียนฟรีตามนโยบายรัฐบาล 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
11. รับนักเรียนไม่เกินห้องละ 25 คน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
12. มีกรมธรรม์ประกันคุณภาพการศึกษาทุกคน
13. เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือทุกคน

14. นักเรียนสามารถสืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ตทุกคน
 
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลำบาก