การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2564)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A   
Social Network     

 
การบริหารงาน
การดำเนินงาน
การบริหารงานงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
-   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี   
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-   
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
-   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
-   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
-   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
-   
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
-   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
-   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
-   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   
 
การส่งเสริมความโปร่งใส
-   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ   
-     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการศึกษา 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-   
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
-   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
-   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   
-   
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
-   
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   
-   การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
แผนป้องกันการทุจริต

-   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
-   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน   
-   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี