ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 602.5 KB 17
SAR ปฐมวัย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 473 KB 17
เครื่องมือสอบ Onet วิทย์ เครื่องมือครู (เฉลย) ข้อสอบ O-net 58-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 55
เครื่องมือสอบ Onet วิทย์ ข้อสอบO-net 58-60 สำหรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 52
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาอังกฤษ ข้อสอบโอเน็ต61 11
เครื่องมือสอบ Onet คณิต onet ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 77
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทยข้อสอบโอเน็ต ปี 2559-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 7
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทยข้อสอบ o-net การเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 9
เครื่องมือสอบ ภาษาไทยข้อสอบ O Net ป. 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 875.71 KB 8
เครื่องมือสอบ Onet เขียนเรื่องจากภาพวันแม่แผ่นที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.84 KB 6
เครื่องมือสอบ เขียนเรื่องจากภาพวันแม่แผ่นที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.83 KB 8
เครื่องมือสอบ เขียนเรื่องจากภาพวันแม่แผ่นที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.19 KB 8
เครื่องมือสอบ ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 8
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทย แบบทดสอบอัตนัย ป.6-25-ต.ค 10
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 รูปแบบข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1000.51 KB 13
เครื่องมือสอบ Onet ภาษาไทย เฉลย-61-ป6-ปีการศึกษา-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 9
ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.93 KB 14
ฟอร์ม-แผนจัดการเรียนรู้-ลดเวลาเรียนฯ (ปรับปรุงใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 256 KB 35
กำหนดการจัดการเรียนรูู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60.93 KB 35
กำหนดการจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 257.64 KB 41
กำหนดการจัดการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 34.61 KB 27
กำหนดการจัดการเรียนรู้วิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 343.71 KB 42
กำหนดการจัดการเรียนรู้คุณลักษระที่พึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.94 KB 34
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 210.55 KB 52
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 468.32 KB 44
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 263.39 KB 39
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 256.21 KB 41
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 323.74 KB 40
กำหนดการจัดการเรียนรูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 163.2 KB 56
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 46
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไขแล้ว 27 พค 59 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 103
โครงการจัดการเรียนรู้สาระกิจกรรมเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 77.63 KB 33
โครงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 127.44 KB 46
โครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 84.96 KB 32
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 123.42 KB 30
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 95.24 KB 35
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 177.38 KB 39
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 127.67 KB 53
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 106.77 KB 35
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 137.58 KB 46
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 108.79 KB 37
logo โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 156.01 KB 52
ฟอร์ม-แผนจัดการเรียนรู้-ลดเวลาเรียนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 67
ฟอร์ม-แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48
ID Plan แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 73
3225 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.25 KB 35
3225 แนบ 1 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 27
3225 แนบ 2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 227
3225 แนบ 3 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 48
3225 แนบ 4 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 47
3225 แนบ 5 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 40
3225 แนบ 6 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 38
3225 แนบ 7 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 45
3225 แนบ 8 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 41
3225 แนบ 9 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 40
3225 แนบ 10 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 43
ปพ5 ชั้น ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.84 MB 88
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 867 KB 1359
โครงการรักษ์การอ่านส่งเสริมการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 827.5 KB 693
โครงการห้องสวย Word Document ขนาดไฟล์ 820.5 KB 3391
โครงการพัฒนาระบบการส่งเด็เข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 835 KB 756
มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 254
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 160
ประหน้าโครงการงบ 57 Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 178
แบบฟอร์มโครงการงบ57 Word Document ขนาดไฟล์ 839.5 KB 221
รูปแบบ SAR ตนเอง 54 Word Document ขนาดไฟล์ 358 KB 1050